Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png d4f9424cf3d185248b4f8db52b0ee51e
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

ban-newsletter.png b80aab33a4b377b7ee282dbbcb64d4e0

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
ogłasza
nabór na kandydatów na ekspertów do wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszy w ramach działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wdrażanych przez instrumenty finansowe.

Kandydaci na ekspertów zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów złożonych przez podmiot ubiegający się o pełnienie funkcji menedżera funduszy w ramach działań/poddziałań:

  •  1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach;
  •  2.1.1 Nowe produkty i usługi;
  •  3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie;
  •  3.3 Odnawialne źródła energii;
  •  3.4 Efektywność energetyczna w MSP;

finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 wdrażanych przez instrumenty finansowe.
O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów może ubiegać się osoba, która nie jest przedstawicielem firmy konsultingowej, zajmującej się przygotowywaniem dokumentacji na potrzeby aplikowania o wsparcie w ramach RPO WO 2014-2020 oraz łącznie spełnia poniższe warunki:
1) korzysta w pełni z praw publicznych;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie zawodowe (minimum 1-roczne) lub wymagane uprawnienia w działaniu/poddziałaniu, w ramach którego dokonywany jest wybór projektów;
5) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu operacyjnego.
Kandydat na eksperta musi wykazać się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na dokonanie wyboru podmiotu do pełnienia funkcji menedżera funduszy w ramach działań/poddziałań RPO WO 2014/2020 wdrażanych przez instrumenty finansowe, mając na uwadze wymagania zawarte w:
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

- Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.


Wymagane dokumenty:
1) wypełniony wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 (wraz z załącznikami potwierdzającymi posiadane umiejętności, doświadczenie, etc.).
Wzór powyższego wniosku dostępny jest na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 rpo.opolskie.pl.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w terminie do 25 października 2016 r. na adres:

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7
45-081 Opole

z dopiskiem „Kandydaci na ekspertów do wyboru menedżera funduszy”.


Datą wpływu wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 jest dzień dostarczenia go do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych określony w ogłoszeniu o naborze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r., poz. 1529). Wysyłając wniosek przesyłką kurierską, aby zachować termin musi być ona dostarczona do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania wniosków (nie decyduje data nadania).
Wnioski o wpis przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu bądź złożone w ramach innych działań/poddziałań RPO WO 2014-2020, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wykaz kandydatów na ekspertów zamieszczony zostanie na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 rpo.opolskie.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Przyjmowania EFRR, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod nr. tel.: (077) 54-16-208, (077) 54-16-247.

Link do ogłoszenia

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 19.10.2016Przez: M.Nowak
Wyświetleń: 746
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska