Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png fdb933ee46d9a13c959f4b97d643e752
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

Pytania i  odpowiedzi dotyczące działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach - nabór I

Czy w punkcie 5.2 wniosku, w kolumnie wydatki ogółem należy uwzględniać wydatki niekwalifikowane?

Tak, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, w punkcie 5.2 w kolumnie wydatki ogółem należy uwzględniać wydatki niekwalifikowane (np. podatek VAT).


Kryterium punktowe - Projekt realizowany we współpracy z sektorem B+R – czy założenie w projekcie PODWYKONAWSTWA (jeśli wiadomo że podwykonawcą może być jedynie jednostka naukowa) jest równoznaczne z osiągnięciem kryterium punktowego. Sektor B+R może być podwykonawcą w projekcie – czy jeśli założymy podwykonawstwo (wybór zgodnie z procedurą) można uznać że projekt będzie realizowany z sektorem B+R? Jeśli nie to na jakiej zasadzie ma być spełnione to kryterium?

W sytuacji, gdy sektor B+R będzie podwykonawcą w projekcie można uznać, że projekt będzie realizowany we współpracy z sektorem B+R, co powinno być potwierdzone/opisane w dokumentacji projektowej.


Czy wystarczy że Dokument Plan dotyczący prac B+R w przedsiębiorstwie – ma odnosić się do prac zawartych w projekcie czy musi być to plan dotyczący badań szerszych niż zakładane w projekcie? Jeśli ma odnosić się szerzej to: Jak szerokiej perspektywy czasowej ma dotyczyć oraz jak szerszego zakresu działalności? Jak należy rozumieć to kryterium oceny? Czy należy dołączyć dodatkowy załącznik?

Dokument Plan dotyczący prac B+R w przedsiębiorstwie musi odnosić się do prac zawartych w projekcie dodatkowo może również (ale nie musi) odnosić się do badań szerszych niż zakładane w projekcie np. badań podstawowych lub planowanych poza projektem.


Czy firma będąca wnioskodawcą w jednym projekcie może być partnerem w innym?

Firma będąca wnioskodawcą w jednym projekcie nie może być partnerem w innym projekcie, gdyż jest to niezgodne ze szczegółowymi warunkami konkursu: „Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez Wnioskodawcę”. Dodatkowo zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej partner wniosku jest zobowiązany spełniać wszystkie warunki określone w ramach konkursu. W takiej sytuacji wnioskodawca uzyskałby dostęp do dofinansowania w ramach jednego konkursu 2 razy (jako wnioskodawca i jako partner).


Dlaczego projekt, dla którego zabraknie środków zostanie uznany za oceniony „negatywnie”?? – pkt. 17 Regulaminu Konkursu.

Powyższe wynika z zapisów „ustawy wdrożeniowej” - art. 53 (ust. 2):

Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

1) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;

2) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.”


Pytania i  odpowiedzi dotyczące działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach - nabór II

Dlaczego w biznes planie w cz. C proszę o wskazywanie np. finansowania prac B+R, czy wdrożenia produktów/usług do 3 lat wstecz, kiedy maksymalna punktacja za współpracę z B+R lub posiadanie własnego Działu jest za co najmniej 2 lata? Czy w sytuacji kiedy firma nie składa do urzędu statystycznego raportu PNT-01 to czy opisane prace badawcze, środki ponoszone na działalność badawczą zostaną podważone?

Opis w odniesieniu do 3 lat wstecz, pozwala osobie oceniającej wniosek merytorycznie uzyskać szerszy kontekst i lepszy obraz działalności badawczo – rozwojowej Wnioskodawcy. Przedstawienie raportu PNT – 01 przez Wnioskodawcę nie jest obligatoryjne patrząc na zapisy dokumentacji konkursowej do działania 1.1 RPO WO 2014 – 2020. Jednakże należy mieć na uwadze fakt, że w trakcie oceny wnioskodawca zawsze może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów (w tym takich, które potwierdzą informacje przedstawione w dokumentacji projektowej).


Jaki procent dofinansowania należy przyjąć do wydatków związanych z np. linią pilotażową, działaniami w zakresie w wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych czy pierwszej produkcją - dla małego przedsiębiorcy?? (tak ja dla badań rozwojowych czy regionalnej pomocy inwestycyjnej). 

W sytuacji gdy wnioskodawca zakupi w ramach projektu np. linię pilotażową obejmuje go limit z dotyczący zakupu środków trwałych z Rozporządzenia o Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej zgodnie z obowiązującymi limitami dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.


Pytania i  odpowiedzi dotyczące działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja - nabór I

W jakim terminie należy złożyć wniosek oraz jego wersję elektroniczną do pierwszego naboru wniosków działania 2.4 RPO WO 2014-2020?

Wniosek należy złożyć do 30 września 2015 roku do godziny 15.30 w siedzibie OCRG w Punkcie Przyjmowania Wniosków na II piętrze. W przypadku wysyłki wniosku Pocztą Polską liczy się data stempla pocztowego. Wersję elektroniczną wniosku przygotowaną w generatorze wniosków należy wysłać również do dnia 30 września 2015 r. do godziny 23:59.


Jeżeli chcę wziąć udział w konkursie to czy wystarczy, że prześlę wniosek jedynie w wersji elektronicznej?

Nie. Aby poprawnie złożyć wniosek konieczna jest wersja elektroniczna oraz papierowa z wygenerowaną sumą kontrolną.


Gdzie znajdę generator wniosków o dofinansowanie?

Generator wniosków o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej https://pw.opolskie.pl.


Gdzie mogę znaleźć katalog kosztów kwalifikowalnych?

Koszty kwalifikowane znajdują się w załączniku nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014 – 2020 (EFFR). Można się z nim zapoznać w zakładce Prawo i Dokumenty.


Czy w przypadku wysłania wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (lub korekty wniosku) poprzez Pocztę Polską lub Firmę Kurierską, o terminowości decyduje data nadania czy data dostarczenia przesyłki?

W przypadku nadania przesyłki w placówce Poczty Polskiej (tj. operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe) o terminowości decyduje data nadania przesyłki.

W przypadku nadania przesyłki w firmie kurierskiej, o terminowości decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do OCRG a nie data nadania w firmie kurierskiej.


Czy muszę posiadać środki na realizację projektu?

Tak, wszyscy Wnioskodawcy są zobowiązani przedstawić dokument potwierdzający fakt posiadania środków w wysokości niezbędnej do sfinansowania należności, jakie z tytułu realizacji projektu poniesione będą na rzecz wykonawców/dostawców.


Co zrobić, gdy generator wniosków nie działa prawidłowo?

Należy wysłać wiadomość do działu wsparcia technicznego na adres: lub skontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu tel. (77) 44 04 720-722 (poniedziałek: 8:00-18:00, wtorek-piątek: 8:00-16:00)


Kiedy będą się odbywać nabory wniosków?

Nabory wniosków odbywać będą się zgodnie z aktualnym harmonogramem. Można się z nim zapoznać w zakładce Prawo i Dokumenty.

W jaki sposób należy obliczyć procentowy limit kosztów kwalifikowanych w ramach trzeciego typu projektu, tj. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych, objętych działaniem 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja?

Przykład wyliczenia kosztów promocji, które stanowią mniejszą część kosztów kwalifikowanych projektu kształtuje się następująco:

Typ projektu 1 = 80 000

Typ projektu 2 = 100 000

Typ projektu 3 = ?

80 000 + 100 000 = 180 000 (zsumowując wszystkie koszty kwalifikowane oprócz kosztów promocji).

Koszt kwalifikowany ogółem stanowi niewiadomą „x”

Wiemy, że 51% kosztu kwalifikowanego ogółem stanowi koszt kwalifikowany projektu (pierwszy i drugi typ) bez kosztów promocji, stąd:

0,51 x = 180 000

x = 180 000 : 0,51

x = 352 941,18

Najwyżej 49% tak otrzymanego kosztu kwalifikowanego ogółem możne stanowić koszt promocji, zatem

352 941,18 x 49 % = 172 941,18 – ustalony limit kosztów dla 3 typu projektu

Podsumowując:

Typ projektu 1 = 80 000

Typ projektu 2 = 100 000

Typ projektu 3 = 172 941,18

Jakie logo beneficjent jest zobowiązany umieścić na tablicach informacyjnych?

Beneficjent jest zobowiązany na tablicach informacyjnych umieścić logo zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Dokument znajduje się w zakładce Prawo i dokumenty.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 28.12.2017Przez: Concept INTERMEDIA
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska