Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png c4d72eee28f2bea7a5735ecd3a57f480
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

ban-newsletter.png 4645ceeb11d95e654352de6d774313ae
 1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 działania na rzecz zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw zaplanowano do realizacji w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020.
  W poniższych tabelach przedstawiono obowiązujące podstawowe zasady Programowe oraz proponowane zasady przeprowadzenia konkursu naboru wniosków o dofinansowanie w ww. zakresie.
 2. Tabela nr 1 przedstawia katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków
  o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

 Tabela nr 1. Typy beneficjentów w ramach działania 1.1.

 Typ beneficjenta

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, w szczególności MSP.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020, wersja nr 17.

Tabela nr 2 przedstawia obszary wsparcia obejmujące inwestycje w budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego oraz w proces powstania innowacji ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

Tabela nr 2. Obszary wsparcia w ramach działania 1.1.

Obszary wsparcia wynikające z RPO WO 2014-2020
 1. Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo - rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 2. Finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj[2].
 • badań naukowych i przemysłowych,
 • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
 • linii pilotażowych,
 • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
 • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
 • pierwszej produkcji[3].

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020, wersja nr 17.

Tabela nr 3 przedstawia planowany termin przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie oraz kwotę alokacji na nabór w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

Tabela nr 3. Termin naboru oraz alokacja w ramach działania 1.1.

Numer działania

Nazwa działania

Termin naboru

Alokacja na nabór [PLN]

1.1

Innowacje w przedsiębiorstwach

II kwartał 2017 r.

46 840 000,00

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 – wersja nr 2 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Tabela nr 4 przedstawia główne warunki realizacji projektów w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

Tabela nr 4. Warunki realizacji projektów w ramach działania 1.1

Lp.

Nazwa warunku

Uwagi

1.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek.

Propozycja wprowadzenia warunków do regulaminu konkursu

2.

Max. kwota dofinansowania projektu – 10 mln. PLN.

3.

Min. Kwota dofinansowania projektu – 300 tyś. PLN.

4.

Realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w RSI WO do roku 2020.

5.

I typ projektu tj. Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo - rozwojowego
w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – objęty jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, natomiast II typ projektu tj. Finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów – objęty jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

6.

W ramach działania 1.1. wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Nie mogą istnieć samodzielne projekty składające się tylko z pierwszej produkcji.

7.

Pierwszy typ projektu nie może być realizowany oddzielnie, tj. inwestycja polegająca na budowie, rozbudowie lub zakupie wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw może być realizowana wyłącznie w połączeniu z drugim typem projektu.

8.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem nie jest objęte wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

9.

Nie mogą istnieć samodzielnie projekty polegające jedynie na prowadzeniu badań przemysłowych. Projekt musi obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

10.

Duże przedsiębiorstwa mogą być wspierane tylko
w przypadku, gdy zapewnione jest rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej.

11.

Warunkiem przyznania pomocy w zakresie realizacji projektów innowacyjnych i prowadzenia prac B+R będzie posiadanie przez przedsiębiorstwa planów dotyczących prac B+R.

12.

Termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza dzień 31 marca 2020 r.,
a Beneficjent zostanie w umowie o dofinansowanie zobowiązany do złożenia wniosku o płatność końcową
w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu.

13.

W przypadku projektu objętego Regionalną Pomocą Inwestycyjną, aby wystąpił tzw. efekt zachęty, rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić po dniu złożenia wniosku w odpowiedzi na niniejszy konkurs.

14.

Koszty kwalifikowalne poniesione na tworzenie infrastruktury B+R (zakupy sprzętu i roboty budowlane) nie mogą przekraczać 50%  kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym koszty kwalifikowalne prac budowlanych nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych tworzenia infrastruktury B+R.

15.

W przypadku projektów realizowanych przez podmioty inne niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro, zastosowanie będzie miała metoda zryczałtowanej, procentowej stawki dochodu, zgodnie z postanowieniami art. 61 ust 3 lit. a) rozporządzenia ogólnego. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego, zryczałtowana stawka dla operacji
w sektorze badań, rozwoju i innowacji wynosi 20 %. Sposób wyliczenia wartości dofinansowania dla projektu w oparciu o wskaźnik luki w finansowaniu, który wynika
z przyjętej w danym sektorze lub podsektorze zryczałtowanej procentowej stawki dochodów, został szczegółowo opisany w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

 

Źródło: Opracowanie własne.[1] Oznaczato, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

[2] Nie mogą istnieć samodzielnie projekty składające się tylko z pierwszej produkcji.

[3] Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe / fazę demonstracji i walidacji).

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 09.03.2017Przez: OCRG
Wyświetleń: 1261
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska