Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 9196745ff8702036e3f26e9aec8717a7
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane
Zakończony
od 23.09.2015 do 07.10.2015

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza nabór w ramach Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020.

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie

Ogłoszenie o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2016

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Przyjmowania i Oceny Projektów

Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)

ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole

Sposób składania wniosków

Wypełniony w generatorze wniosków formularz wniosku, należy wysłać on-line.

Natomiast wersję papierową wniosku wraz z załącznikami oraz wymaganą dokumentacją należy składać osobiście w dwóch egzemplarzach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 lub:

 • Listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce
 • Przesyłką kurierską
 • Przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą)

W Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki

Dziale Przyjmowania i Oceny Projektów

Punkcie Przyjmowania Wniosków (II piętro)

ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) [1], zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, posiadające swoją prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego[2].

[1] W tym przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej nie prowadzące produkcji podstawowej produktów rolnych, zgodnie z art. 2 pkt. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

[2] Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEIDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
 2. Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 3. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

Kryteria wyboru projektów

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki dokona oceny wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WO 2015-2020).

pdf.png  Kryteria wyboru projektów
  PDF, 561 kB

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 350 000,00 Euro1

1 Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 18 020 310,00PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

pdf.png  Regulamin konkursu
  PDF, 654 kB

Wzór wniosku o dofinansowanie

pdf.png  Wzór wniosku o dofinansowanie
  PDF, 968 kB

Wzór umowy o dofinansowanie

zip.png  Wzór umowy o dofinansowanie
  ZIP, 376 kB

Inne załączniki do Regulaminu konkursu (w tym wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu) oraz dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców dostępne są do pobrania ze strony Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Przewodniku w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

pdf.png  Przewodnik w zakresie procedury odwoławczej
  PDF, 218 kB

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs (Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki) można składać za pomocą:

 • E – maila: info@ocrg.opolskie.pl
 • Telefonu: 77 40 33 660
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Analiz Strategicznych i Informacji Europejskiej (parter)

ul. Spychalskiego 1a

45-716 Opole

Komplet załączników dotyczących pierwszego naboru wniosków do działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 27.09.2016Przez: administrator
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska