Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 9ee826a3776720f4ff7a28fef61b093e
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

Jeżeli uważasz, że Twój wniosek w procedurze konkursowej został niewłaściwie oceniony na etapie oceny formalnej lub przez komisję konkursową na etapie oceny merytorycznej, możesz odwołać się od wyniku tej oceny.

Jak przebiega procedura odwoławcza?

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie został negatywnie oceniony, przysługuje Ci prawo do wniesienia protestu od tej decyzji.

Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

  • projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny,
  • projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania (wyczerpanie alokacji na konkurs).

Należy zwrócić uwagę, iż wyczerpanie alokacji na konkurs nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. W takim przypadku musisz wskazać w proteście z oceną których kryteriów się nie zgadzasz, wraz z uzasadnieniem.

Protest może dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej. W proteście oprócz zakwestionowanej oceny pod kątem kryteriów możesz wskazać także zarzuty o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny. Jednak nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów, a także formułowania zarzutów o charakterze wyłącznie proceduralnym

Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję organizującą konkurs o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu. W takim piśmie zawarta jest informacja o wyniku poszczególnego etapu oceny projektu wraz z podaniem informacji o spełnieniu bądź niespełnieniu kryteriów wyboru projektów lub z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt. Pismo to zawiera uzasadnienie oceny, a w przypadku, gdy ocena jest negatywna – także pouczenie o możliwości wniesienia protestu, określające:

  • termin przysługujący na wniesienie protestu,
  • instytucję, do której należy wnieść protest,
  • wymogi formalne protestu,
  • przypadki pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

W RPO WO 2014 – 2020 w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach procedury konkursowej dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę jednego środka odwoławczego – protestu.

Jest to pisemny wniosek, w którym prosisz o powtórną ocenę uwzględniającą Twoje uwagi czy zarzuty, czyli ponowną weryfikację wniosku o dofinansowanie. Protest musisz wnieść w określonym terminie, tj. w ciągu 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny.

W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będzie zawierał oczywiste omyłki, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia lub poprawek. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia jeszcze w innych przypadkach, tj. gdy:

  • złożysz go po terminie,
  • nie wskażesz kryteriów wyboru, z których oceną się nie zgadzasz wraz z uzasadnieniem,
  • wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania,
  • na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania RPO WO 2014-2020.

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie. List będzie zawierał również uzasadnienie podjętej decyzji. Od decyzji o nieuwzględnieniu protestu możesz odwołać się (poprzez złożenie skargi) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego (poprzez złożenie skargi kasacyjnej).

Możliwość wniesienie skargi masz również w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku wyczerpania alokacji na działanie. Jednak gdy alokacja na działanie zostanie wyczerpana, sąd uwzględniając skargę, stwierdzi tylko, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, nie przekazując sprawy do ponownego rozpoznania.

Warto pamiętać, że nawet kiedy w przypadku części wniosków prowadzona jest procedura odwoławcza, nie wstrzymuje to zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania.

Procedura odwoławcza w projektach z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146 z późn. zm.). Warto zapoznać się także z horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków dostępnymi na Portalu Funduszy Europejskich, a także każdorazowo z dokumentacją konkursową, w tym m.in. Regulaminem konkursu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 03.09.2015Przez: administrator
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska