Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 5ebff084a23b1eef86dfde285ff98b86
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane
Zakończony
od 11.07.2016 do 18.07.2016
10.1.2

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych.

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie

Ogłoszenie o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

Dział Przyjmowania i Oceny Projektów

Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego
  na stronie https://pw.opolskie.pl) oraz
 • papierowej (w 2 egzemplarzach).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

-        mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1
do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).


[1]Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla infrastruktury w ramach poddziałania 10.1.2 polega w szczególności na: adaptacji, remoncie lub przebudowie lokalu lub budynku, budowie, rozbudowie
lub nadbudowie budynku.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w Infrastrukturę społeczną RPO WO 2014-2020 tj.:

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług
w lokalnej społeczności[2] na rzecz osób niesamodzielnych, w tym działania wspierające integrację rodzin[3], w zakresie:

a)       usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych w ramach dziennego domu opieki,

b)      usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych całodobowo w ramach domu pomocy społecznej[4], innej placówki zapewniającej całodobową opiekę[5],

c)      usług opiekuńczych/asystenckich  świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej jako element uzupełniający kompleksowego projektu.


[2] Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2016 r.

[3] Elementy projektu dotyczące integracji rodzin nie są obligatoryjne i będą możliwe
do realizacji jedynie jako działania uzupełniające.

[4] Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, art. 54-66 (Dz. U. 2004,
nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

[5] Na przykład placówki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, art. 67-69 (Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.), mieszkania wspierane/treningowe zgodne z definicjami zawartymi w  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2016 r.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 (typ projektów: inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych), stanowią załącznik nr 8 Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1416):

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;

− Średnie przedsiębiorstwa: 45 %;

 lub Projekty objęte pomocą de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488 ):

− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania  10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 75 000 000,00 PLN .

Podział alokacji na subregiony:

BRZESKI– 7 539 590,04 PLN

KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI –12 705 969,80 PLN

PÓŁNOCNY – 14 111 539,56 PLN

POŁUDNIOWY – 17 683 695,44 PLN

AGLOMERACJA OPOLSKA – 22 959 205,16PLN

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

 1. pdf.png  Etapy konkursu (EFRR)
    PDF, 453 kB
 2. pdf.png  Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
    PDF, 1.3 MB
 3. pdf.png  Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
    PDF, 977 kB
 4. pdf.png  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
    PDF, 847 kB
   
 5. zip.png  Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców
    ZIP, 3.4 MB
 6. pdf.png  Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorcówPDF, 818 kB
 7. zip.png  Wzór umowy o dofinansowanie projektu
    ZIP, 11.5 MB
 8. pdf.png  Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPOWO 2014-2020 (typ projektów: inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych)
    PDF, 588 kB
 9. pdf.png  Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020
    PDF, 487 kB
 10. pdf.png  Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Inteligentny Rozwój
    PDF, 981 kB
 11. pdf.png  Obszary subregionów województwa opolskiego i Aglomeracji Opolskiej
    PDF, 386 kB
 12. pdf.png  Analiza wewnątrzregionalna w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych
    PDF, 1 MB

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 12).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. 2016 r., poz. 217).
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  z dn. 10.04.2015 r.
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dn 31.03.2015 r.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  z dn. 08.05.2015 r.
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 03.03.2016 r.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 22.04.2015 r.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia
  i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dn. 03.03.2015 r.
 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dn. 19.10.2015 r.
 11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dn. 30.04.2015 r.
 12. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 28.05.2015 r.
 13. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1416).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488).
 16. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 17. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dn. 21.12.2015 r.
 18. Program Przeciwdziałaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217), wnioskodawca ma prawo
w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień
w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

-     E – maila: info@ocrg.opolskie.pl

-     Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661

-     Bezpośrednio w siedzibie:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Analiz Strategicznych i Informacji Europejskiej

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

www.ocrg.opolskie.pl

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl     

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 28.09.2016Przez: administrator
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska