Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 16e861aea91bb831322a77cf06792c55
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa.  W trakcie realizacji Programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Podział RPO WO 2014-2020 wg. źródeł finansowania

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia:

Oś priorytetowa Wsparcie UE (EUR) Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu Fundusz
I. Innowacje w gospodarce 73 600 000 7,79% EFRR
II. Konkurencyjna gospodarka 94 900 000 10,04% EFRR
III. Gospodarka niskoemisyjna 123 500 000 13,07% EFRR
IV. Zapobieganie zagrożeniom 23 000 000 2,43% EFRR
V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 75 700 000 8,01% EFRR
VI. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 193 500 000 20,48% EFRR
VII. Konkurencyjny rynek pracy 95 207 517 10,08% EFS
VIII. Integracja społeczna 73 929 483 7,82% EFS
IX. Wysoka jakość edukacji 58 879 168 6,23% EFS
X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 94 952 913 10,05% EFRR
XI. Pomoc techniczna 37 798 711 4,00% EFS

RAZEM

944 967 792 100% EFRR/EFS

 

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego działania.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy wnieśli wkład własny do realizacji projektu. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest również uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 21.08.2015Przez: Concept INTERMEDIA
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska