Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 8338df7948abc31a4e1237c144040f84
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014–2020 jest Zarząd Województwa Opolskiego. Na podstawie uregulowań zawartych w regulaminie wewnętrznym UMWO przygotowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego obowiązki IZ RPO WO 2014–2020 pełni komórka organizacyjna w ramach UMWO. Obecnie funkcję tę pełni Departament Koordynacji Programów Operacyjnych.

Do głównych zadań IZ RPO WO 2014–2020 należy m.in.:

 • wybór projektów do dofinansowania;
 • powoływanie i koordynacja prac Komitetu Monitorującego;
 • opracowywanie sprawozdań z realizacji RPO WO 2014–2020;
 • tworzenie systemu elektronicznej rejestracji i przechowywania danych dotyczących projektów, niezbędnego do ich monitorowania, oceny, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu;
 • przygotowywanie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 • weryfikacja przed zatwierdzeniem projektu, czy beneficjenci dysponują administracyjną, finansową i operacyjną zdolnością jego realizacji;
 • nadzór i weryfikacja nad realizacją dofinansowanych produktów i usług i ich faktycznych kosztów kwalifikowanych w ramach projektu;
 • nadzór, koordynacja i współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi (Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, Związkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych);
 • zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu;
 • zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;
 • zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu;
 • prowadzenie kontroli realizacji programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 • nakładanie korekt finansowych;
 • odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (np. środków niewykorzystanych, odsetek, należności do zwrotu w związku z nieprawidłowościami);
 • ewaluacja programu;
 • monitorowanie postępów realizacji programu;
 • zapewnienie informacji o programie i jego promocja;
 • pełnienie funkcji Instytucji Certyfikującej (sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność do Komisji Europejskiej oraz zestawień wydatków).

Instytucja Zarządzająca przekazuje wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucjom Pośredniczącym.
W dalszym ciągu jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

Działania RPO WO 2014–2020 powierzone do realizacji przez IZ RPO WO 2014–2020

Fundusz Działanie/ Poddziałanie RPO WO 2014–2020 Zakres
EFRR

 

1.2 Infrastruktura B+R
2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych
2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu
3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
4.1 Mała retencja
4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa
5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura
5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych
5.4 Gospodarka wodno-ściekowa
6.1 Infrastruktura drogowa
6.2 Nowoczesny transport kolejowy
EFS 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej
7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
8.2 Włączenie społeczne
9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego
EFRR 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu
10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
10.3 E-usługi publiczne
10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Kontakt do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 oraz Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 31.08.2015Przez: Concept INTERMEDIA
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska