Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 7f76b672a7e203e753d3e79a5c22be62
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

Na podstawie art. 123 ust. 6 Rozporządzenia nr 1303/2013, Instytucja Zarządzająca może powierzyć cześć zadań związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem Programu, na poziomie osi priorytetowej, jednej albo większej liczbie instytucji pośredniczących.

Delegacja uprawnień – zakres zadań i odpowiedzialności, prawa i obowiązki oraz wzajemne relacje pomiędzy IZ RPO WO 2014-2020 a IP – odbywa się w drodze pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy podmiotami. Powierzenie zadań związanych z realizacją programu operacyjnego nie wyłącza odpowiedzialności IZ RPO WO 2014-2020 za jego całkowitą realizację.

Instytucje Pośredniczące

 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP)
 • Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Związek ZIT) – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Do głównych zadań OCRG i WUP jako IP RPO WO 2014-2020 należy m.in.:

 • przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie;
 • podpisywanie umów o dofinansowanie projektu;
 • prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad realizacją projektu, w tym ich rozliczanie i kontrola;
 • ocena i sprawozdawanie do IZ RPO WO 2014-2020 nt. efektów wdrażania wybranych obszarów Programu, w tym wprowadzanie w porozumieniu z IZ RPO WO 2014-2020 działań naprawczych, usprawnień wpływających na skuteczną i efektywną realizację Programu;
 • udział w pracach KM RPO WO 2014-2020 oraz działaniach podejmowanych w ramach procesu ewaluacji Programu;
 • promowanie i informowanie we współpracy z IZ RPO WO 2014-2020 o działaniach podejmowanych w ramach Programu i osiąganych efektach.

Działania RPO WO 2014-2020 powierzone do wdrożenia przez OCRG i WUP jako IP RPO WO 2014-2020

IP

Fundusz

Działanie / Poddziałanie RPO WO 2014-2020

Zakres

OCRG EFRR 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie
3.3 Odnawialne źródła energii
3.4 Efektywność energetyczna w MSP
10.1.2 Infrastruktura usług społecznych
WUP EFS 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP
7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
9.1.5 Programy pomocy stypendialnej
9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

 

Do głównych zadań Związku ZIT jako IP RPO WO 2014-2020 należy m.in.:

 • przeprowadzenie naborów we wskazanych dla ZIT działaniach RPO WO 2014-2020;
 • ocena projektów;
 • opracowanie listy rankingowej projektów w uzgodnieniu z IZ RPO WO 2014-2020;
 • udział w KM RPO WO 2014-2020;
 • udział przedstawiciela Związku ZIT w tworzeniu i akceptowaniu kryteriów wyboru projektów RPO WO 2014-2020.

Działania RPO WO 2014-2020 powierzone do realizacji przez Związek ZIT jako IP RPO WO 2014-2020

Fundusz Działanie /Poddziałanie RPO WO20142020 Zakres
EFRR 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej
3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej
EFS 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej
9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Kontakt do Instytucji Pośredniczących:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
  ul. Głogowska 25c, 45-313 Opole
  tel. (+48) 77 441 67 01, fax: (+48) 77 441 67 02
  e-mail:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 21.03.2017Przez: Concept INTERMEDIA
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska