Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 14467adfacce7ddfa8994b0f5afc0d25
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

4. Jak się starać o dofinansowanie?

Zidentyfikuj potrzeby

Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy? Pamiętaj, wertowanie opisów programów w celu znalezienia inspiracji nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów pokazują,
że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy
i doświadczeniu.

Znajdź właściwe źródło finansowania

Po określeniu swoich potrzeb poszukaj źródła ich finansowania. W latach 2014-2020 Fundusze Europejskie będą przyznawane beneficjentom nie tylko z Regionalnego Programu dla województwa opolskiego ale również z pięciu krajowych programów:

 • Infrastruktura i Środowisko,
 • Inteligentny Rozwój,
 • Polska Cyfrowa,
 • Wiedza Edukacja Rozwój,
 • Polska Wschodnia.

Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ponadto na obszarach wiejskich wsparcie można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jeżeli przedsięwzięcie dotyczy rybołówstwa z Programu Rybactwo i Morze.

Pamiętaj, że Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na realizację Twojego projektu możesz uzyskać pożyczkę lub kredyt z Funduszy Europejskich, udostępniane na korzystnych warunkach. Możliwe jest także korzystanie z innych instrumentów, np. funduszy kapitałowych czy poręczeń, których otrzymywanie także ułatwiają Fundusze Europejskie.

We wstępnym określeniu programu odpowiedniego dla Twoich potrzeb pomocna będzie wyszukiwarka dotacji. Odpowiadając na kilka pytań dotyczących reprezentowanego przez Ciebie podmiotu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny, dowiesz się, z którego programu prawdopodobnie będziesz mógł się ubiegać o pomoc unijną. Możesz również udać się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wykwalifikowany konsultant udzieli Ci tam bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania. Najlepszym wyborem będzie punkt zlokalizowany
w miejscowości najbliższej realizacji Twojego projektu – jego adres i numer telefonu znajdziesz w zakładce dotyczącej Punktów Informacyjnych.

Myśl projektowo

Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, ale konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

Przeanalizuj zatem wzory dokumentów dla ubiegających się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania. Wzory dokumentów opracowano w taki sposób, by pomóc zaprezentować realizację Twoich potrzeb w ujęciu projektowym.

Zapoznaj się z opisem programu, który został zidentyfikowany jako możliwe źródło finansowania oraz innymi szczegółowymi dokumentami. Upewnij się, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki, wpisuje się w cele programu i postaraj się dowieść tego we wniosku o dofinansowanie.

Poznaj obowiązki związane z realizacją projektu objętego wsparciem z Funduszy Europejskich – ponieważ będziesz wykorzystywał pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

Śledź harmonogramy naborów wniosków

Harmonogram naborów wniosków jest planem naborów na dany rok kalendarzowy. Publikowany jest pod koniec każdego roku na stronie Programu Regionalnego Województwa Opolskiego.

Harmonogram zawiera nazwy wszystkich działań/poddziałań z wyróżnieniem tych,
w ramach których przeprowadzone będą konkursy w danym roku kalendarzowym. Informuje o planowanych terminach naborów wniosków określonych kwartałami lub
w bardziej szczegółowy sposób. Można tu również znaleźć informacje na temat typów projektów jakie mogą uzyskać dofinansowanie oraz orientacyjną kwotę dofinansowania w poszczególnych konkursach.

W uzasadnionych przypadkach (np. wyczerpanie środków przeznaczonych na dane działanie, brak odpowiednich dokumentów krajowych) niektóre zaplanowane
w harmonogramie konkursy mogą się nie odbyć lub ulec przesunięciu w czasie.

Zgodnie z harmonogramem ogłasza się konkursy. Zapoznaj się z harmonogramem aby zdążyć przygotować wniosek o dofinansowanie projektu w celu złożenia do wybranego przez Ciebie naboru.

Śledź ogłoszenia konkursów

W celu dokonania wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym przeprowadzany jest konkurs. Ogłoszenie o konkursie zamieszczane jest na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs, na stronie Regionalnego Programu Województwa OpolskiegoPortalu Funduszy Europejskich oraz w prasie regionalnej na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków
o dofinansowanie projektów.

Ogłoszenie o konkursie zawiera przede wszystkim następujące informacje:

 • nazwę i adres instytucji organizującej konkurs,
 • określenie przedmiotu konkursu, w tym typów projektów podlegających dofinansowaniu,
 • kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie,
 • maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalną kwotę dofinansowania projektu,
 • typy wnioskodawców, którzy mogą wziąć udział w konkursie,
 • termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu,
 • określenie sposobu i miejsca udostępnienia regulaminu konkursu.

Wszystkie konkursy są przeprowadzane na podstawie Regulaminu konkursu. Regulamin konkursu jest bardzo ważny dla każdego, kto chce złożyć wniosek
o dofinansowanie projektu. Trzeba obowiązkowo się z nim zapoznać, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne informacje o zasadach i warunkach obowiązujących
w danym konkursie.

Regulamin konkursu zawiera m.in. informacje na temat:

 • przedmiotu konkursu, w tym typów projektów podlegających dofinansowaniu:
 • typów beneficjentów;
 • formy konkursu z podaniem poszczególnych etapów;
 • terminu, miejsca i formy składania wniosków o dofinansowanie projektu;
 • listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie spełnienia wymogów formalnych oraz katalogu możliwych do uzupełnienia braków formalnych oraz oczywistych omyłek;
 • maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu lub maksymalnej dopuszczalnej kwoty do dofinansowania projektu;
 • kwalifikowalności wydatków.

Wypełnij wniosek

Formularz wniosku

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej w systemie informatycznym SYZYF RPO WO 2014-2020, który posiada funkcję generatora wniosków.

Dowiedz się jak wypełnić wniosek w generatorze dla projektów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
 i projektów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
.

Wypełniony zgodnie z instrukcją formularz wniosku o dofinansowanie projektu wyślij on-line za pomocą generatora do Instytucji Organizującej Konkurs. Po wysłaniu musisz wydrukować swój wniosek. Pamiętaj aby suma kontrolna widniejąca na wersji papierowej wniosku i wersji elektronicznej wysłanej on-line była taka sama. Suma kontrolna, jest to ciąg znaków znajdujący się na każdej stronie wniosku, który pozwala na sprawdzenie czy elektroniczna wersja wniosku jest taka sama jak wersja papierowa, którą dostarczysz do Punktu Przyjmowania Wniosków.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami musi być przygotowany w wersji papierowej w formacie A4 w dwóch jednakowych egzemplarzach (w dwóch oryginałach lub w oryginale i kopii).

Oryginał formularza wniosku o dofinansowanie projektu na ostatniej stronie powinien zostać opatrzony datą oraz czytelnym podpisem lub pieczątką imienną i parafką osób upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu, jak również przez osobę odpowiedzialną za finanse w instytucji (np. w przypadku gminy jest to podpis wójta, burmistrza, bądź prezydenta oraz kontrasygnata skarbnika, osoby odpowiedzialnej za finanse w instytucji lub osoby upoważnionej).

Kopia formularza wniosku o dofinansowanie projektu musi być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną w następującej formie: na pierwszej stronie kopii powinna znaleźć się pieczątka „za zgodność z oryginałem” (wraz
z podaniem numerów stron, których potwierdzenie dotyczy, datą) pieczątka nagłówkowa oraz pieczątka imienna i parafka jednej z osób określonych w pkt. 2.4 wniosku lub innej osoby posiadającej upoważnienie do poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem (dla której do wniosku dołączono pisemne upoważnienie). Za kopię wniosku o dofinansowanie projektu uważa się kserokopię oryginału wniosku.

Załączniki

Wszystkie niezbędne załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu wymagane dla danego rodzaju projektu (znajdziesz je w Regulaminie konkursu), powinny zostać dołączone zarówno do oryginału wniosku jak i jego kopii (w jednym egzemplarzu dla każdego kompletu dokumentacji). Załączniki do wniosku muszą być ponumerowane zgodnie z listą załączników zamieszczoną na końcu wniosku. Załączniki powinny zostać zszyte lub zbindowane. Należy ponumerować strony każdego załącznika.

W przypadku, gdy nie z własnej winy nie jesteś w stanie dołączyć do wniosku
o dofinansowanie projektu bezwzględnie wymaganego załącznika, to w miejscu dla niego przeznaczonym należy zamieścić oświadczenie wraz ze stosownym uzasadnieniem, w którym wskazana zostanie przyczyna uniemożliwiająca jego złożenie na czas, jak również określony zostanie dzień jego dostarczenia.

Załączniki będące oryginalnymi dokumentami powinny zostać opatrzone pieczęcią instytucji, datą oraz pieczęcią imienną wraz z podpisem na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie lub osobę upoważnioną do podpisania wniosku, bez konieczności poświadczania za zgodność z oryginałem.

Załączniki będące kopią z oryginału muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną (według zasad określonych w tym rozdziale).

Załączniki będące dokumentacją finansową projektu (przede wszystkim dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji) powinny być opatrzone kontrasygnatą skarbnika/osoby odpowiedzialnej za finanse
w instytucji/osoby upoważnionej.

3. Jakie mogą być formy wsparcia?

5. Podpisanie umowy

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 21.08.2015Przez: Concept INTERMEDIA
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska