Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 - rpo-test-ocrg.opolskie.pl

ban-header-left.png 3b99668e8af7124d9c03f0a99fb8ae70
smakuj życie Unia Europejska
Opcje zaawansowane
Zakończony
od 11.04.2016 do 18.04.2016

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza nabór w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020.

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie

Ogłoszenie o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2016

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

Dział Przyjmowania i Oceny Projektów

Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku
o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

- przedsiębiorstwa, w szczególności: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego [1]

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009)

[1] Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEIDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania
1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 2. finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.[2]:
 • badań naukowych i przemysłowych,
 • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
 • linii pilotażowych,
 • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
 • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
 • pierwszej produkcji [3].
[2] Nie mogą istnieć samodzielnie projekty składające się tylko z pierwszej produkcji.

[3] Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 8 Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:

-        Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;

-        Średnie przedsiębiorstwa: 45 %;

-        Duże przedsiębiorstwa: 35 %.

Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1075).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla pierwszego naboru do działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach wynosi w łącznej kwocie 21 710 000,00 EUR[4], pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków. Różnice kursowe mogą spowodować, że umowy zostaną podpisane na kwoty dofinansowania niższe niż wynikające z przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego wniosków o dofinansowanie lub umowy nie zostaną podpisane dla wszystkich projektów, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego.

[4] Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 94 722 901,00 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór (1Euro = 4,3631 PLN).

Niezbędne dokumenty

pdf.png  Regulamin konkursu
  PDF, 573 kB

 1. pdf.png  Etapy konkursu (EFRR).
    PDF, 449 kB
 2. pdf.png  Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
    PDF, 996 kB
 3. pdf.png  Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
    PDF, 976 kB
 4. pdf.png  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
    PDF, 826 kB
 5. zip.png  Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców.
    ZIP, 1.8 MB
 6. pdf.png   Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców.
    PDF, 794 kB
 7. zip.png  Wzór umowy o dofinansowanie projektu
    ZIP, 9.5 MB
 8. pdf.png  Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020.
    PDF, 617 kB
 9. pdf.png   Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020.
    PDF, 551 kB
 10. pdf.png  Opracowanie „Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego oraz potencjalne specjalizacje inteligentne województwa Opolskiego z wyszczególnieniem”.
    PDF, 742 kB
 11. pdf.png  Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
    PDF, 981 kB
 12. doc.png  Wzór opinii o innowacyjności.
    DOC, 141 kB
 13. pdf.png  Wykaz czasopism naukowych opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
    PDF, 4.7 MB

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 10).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.).
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
  i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 10. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów. inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 12. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 13. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020.
 14. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty
  w ramach EFRR RPO WO 2014-2020.
 15. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 16. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 17. Lista sprawdzająca do autokorekty w zakresie stosowania PZP.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z późn. zm., wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs - IP RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu, IP RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

-     E – maila: info@ocrg.opolskie.pl

-     Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661

-     Bezpośrednio w siedzibie:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Analiz Strategicznych i Informacji Europejskiej

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

www.ocrg.opolskie.pl

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl        

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 27.09.2016Przez: administrator
punkt informacyjny

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel: 48 77 403 36 60, 48 77 403 36 61
info@ocrg.opolskie.pl

narodowa strategia spójności unia europejska